طراحی ،محاسبه ، مشاوره ، نظارت و اجرای کلیه امور عمرانی و پیمانکاری مهندسی

تاریخ : ............................

 شماره :  ...........................

 

 

بسمه تعالی

 

 

 

قرارداد پیمانکاری اجرای اسکلت بتنی(دستمزدی)

 

این قرارداد به همراه شرایط عمومی، شرایط خصوصی و دیگر اسناد و مدارک منضم به آن که مجموعاً قرارداد واحد محسوب و غیر قابل تفکیک است بین آقای ....................... بعنوان کارفرما از یک طرف و آقای ..................  فرزند ................. به شماره شناسنامه............... و کد ملی ................... به آدرس : ...................................... به شماره تلفن :  ........................................... بعنوان پیمانکار از طرف دیگر به شرح مواد زیر منعقد گردید و مفاد آن برای طرفین لازمالاجراست.

ماده یک- موضوع پیمان:

 

موضوع پیمان عبارت است از اجرای کامل اسکلت بتنی (دستمزدی) شامل برش و خم آرماتور توسط دستگاه، آرماتوربندی - قالب بندی وبتن ریزی ستونها وسقفها ، تجهیز کارگاه و تهیه ابزار و ماشین آلات مورد نیاز در پروژه جهت انجام عملیات اجرایی اسکلت بتنی به متراژ تقریبی .................................متر مربع طبق نقشه های سازه

ماده دو- مشخصات فنی :

-         ساخت بتن برای بتن ریزی ستونهایی که پمپ و دکل جوابگوی آن نباشد به عهده پیمانکار می باشد   

-         بتن آماده برای بتن ریزی سقفها به عهده کارفرما می باشد

-         اجرای سقف باتیرچه و یونولیت می باشد

-         تامین پمپ به عهده کارفرما می باشد

-         عملیات و تجهیزات مورد نیاز جهت نگهداری بتن و نیز نهگداری بتن به عهده پیمانکار می باشد

-         تهیه سیم آرماتور بندی به عهده پیمانکار میباشد

 

 

 

 

ماده سه- مبلغ قرارداد:                             

 

مبلغ کل خالص قرارداد ................................. ریال (.......................................  ریال) بر اساس متر مربع زیر بنا حدودا"....................متر مربع  از قرار هر متر مربع.............................. ریال (.........................هزار ريال) در نظر گرفته شده است .

ماده چهار- نحوة پرداخت:

 

4-1)  5 درصد مبلغ قرارداد .............................. ریال ( ........................... ریال) در قبال اخذ ضمانت نامه به پیمانکار پرداخت می گردد.

4-2) صورت وضعیت ها بصورت ماهانه توسط پیمانکار به کارفرما ارائه شده وپس از تائید توسط نماینده کارفرما در محل کارگاه (به فاصله پانزده روز پس از تحویل صورت وضیعت) به دفتر مرکزی ارسال گردیده و بعد از بررسی در صورت تائید قابل پرداخت می باشد.

4-3) کلیه پرداخت ها به پیمانکار پس از کسر ده درصد به عنوان حسن انجام کار و نیز درصدی که بابت پیش پرداخت کسر می شوددر وجه پیمانکار قابل پرداخت خواهد بود که 10% مذکورپس از سپری شدن مدت زمان قرارداد و تحویل قطعی کار از پیمانکار به وی مسترد خواهد شد و کسر کل مبلغ پیش پرداخت از سوی کارفرما طوری برنامه ریزی می گردد که متناسب با صورت وضعیت های ارسالی از سوی پیمانکار مستهلک گردد .

ماده پنج- مدت قرارداد و برنامه زمانبندی:

 

زمان اجرای پیمان از تاریخ تحویل پروژه(................................) حداکثر نه ماه به مدت 270 روز میباشد که جدول زمانبندی توسط پیمانکار ارائه و در صورت توافق مورد تصویب کارفرما قرار خواهد گرفت.

در صورت قصور پیمانکار و به تعویق افتادن کار و زمان پروژه پیمانکار مکلف است به ازای هر روز تأخیر مبلغ 1,000,000 ریال بعنوان جریمه پرداخت نماید مبلغ جریمه از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد.

·         پیمانکار موظف است پس از امضاء قرارداد و تحویل نقشه ها لیست مصالح مورد نیاز خود را طبق ارائه یک برنامه زمانبندی تهیه کرده و در اختیار کارفرما قرار دهد.

·         در صورت تعطیلی کارگاه به دلیل حوادث غیرمترقبه ایام تعطیلی به زمان قرارداد افزوده میشود.

ماده شش- نحوه تهیه مصالح:

 

·         پیمانکار موظف است از مصالح بطور بهینه استفاده نماید و در حفظ و صرفهجوئی مصالح بکوشد. در صورت تخریب و پرت مصالح بر اثر سهلانگاری پیمانکار، کارفرما هزینه مصالح یاد شده بعلاوه هزینه حمل آن را تا پای کار از حساب پیمانکار کسر خواهد کرد.

·         در صورتی که قسمتی از کار به نحو مناسبی اجرا نگردد و بنا به تشخیص کارفرما لازم گردد قسمتی از کار تخریب و بازسازی شود، هزینه مصالح بعلاوه حمل آن از حساب پیمانکار کسر خواهد شد.

·         در صورتی که تخریب و بازسازی محلی بنا به تغییر نقشه یا تغییر سلیقه کارفرما (نه براثر بیکیفیت بودن کار) انجام گردد، هزینه اجرای دوباره آن قسمت با توافق پیمانکار و کارفرما محاسبه و به پیمانکار پرداخت میگردد.(به نسبت  تغییرات بعمل آمده  در نقشه ها  به مدت زمان قرارداد با توافق طرفین افزوده می شود . )

·         مسئولیت نگهداری مصالح و محتویات کارگاه بعهده پیمانکار میباشد و پیمانکار مکلف به نگهداری مصالح تحویلی و برقراری سیستم انبار و معرفی انباردار به کارفرما میباشد.

 

ماده هفت- نقشههای ساختمان:

 

·         پیمانکار موظف است کلیه قسمتهای اسکلت را مطابق نقشههای مصوب و مطابق نظر دستگاه نظارت اجرا نماید در صورتی که تغییر و یا اصلاحی در نقشهها لازم باشد باید به تأیید کارفرما برسد.

·         مسئولیت کلیه عملیات اجرایی به عهده پیمانکار بوده و نظارت کارفرما از مسئولیت پیمانکار       نمی کاهد

 

ماده هشت- ایمنی در کارگاه:

 

·         پیمانکار متعهد است نیروهای خود را موظف به استفاده از وسایل ایمنی طبق قوانین اداره کار نموده و همچنین جهت پیشگیری از هر گونه حادثه کلیه موارد ایمنی را رعایت نماید. بدیهی است مسئوولیت هر گونه حادثهای که برای کارکنان پیمانکار و هر شخص ثالث دیگری در جریان عملیات موضوع قرارداد رخ دهد، بعهده پیمانکار بوده و کسب رضایت از شاکیان و پاسخگویی به مراجع قضایی بعهده وی میباشد و کارفرما هیچ مسئوولیتی را در این موارد نخواهد داشت.

·         کارفرما می بایست به منظور احتیاط بیشتر و شعار اول ایمنی بعد کار بستر کار را با داربست گزاری و حفاظ گزاری ایمن نماید، در هر سه طبقه

·         کارفرما موظف است که ساختمان را تا اتمام مدت قرارداد از نوع بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارگران به هزینه خود بیمه نماید. بیمه کارفرما از مسئولیت پیمانکار نسبت به مسئولیت خویش نمیکاهد.

·         تهیه کلیه وسایل ایمنی کار کارگران،  کلاه، کفش، کمربند ایمنی، دستکش ایمنی و غیره ... بر عهده پیمانکار می باشد .

·         ماده نه- ابزار آلات ، تجهیزات و جرثقیل :

 

·         تهیه کلیه ابزارآلات ، سیم آرماتور بندی ، لوازم وامکانات رفاهی کارگران و پرسنل پیمانکار از قبیل متر، تابلو برق کارگاه، بالابرو..... بر عهدة پیمانکار میباشد .

·         آب ، برق ، گاز و تاورکرین به عهده کارفرما می باشد.

ماده ده- موارد خلع پیمانکار:

 

·         در صورتی که کار پیمانکار مطابق نقشه و برنامه زمانبندی پیش نرود پیمانکار از کار خلع شده و پیمانکار دیگری تعیین خواهد شد.

·         در صورتی که پیمانکار نتواند از عهدة اجرای بخشی از کار برآید، کارفرما رأساً اقدام نموده و ضمن انتخاب پیمانکار جزء هزینههای انجام شده بعلاوه 15% بالاسری را از مطالبات پیمانکار کسر خواهد نمود.

ماده یازده- دیون پیمانکار:

 

·         پیمانکار موظف است کلیه دیون خود نسبت به کارگران و مقاطعهکاران خود را ادا نماید. در صورت عدم اقدام، کارفرما اجازه دارد که از محل مطالبات پیمانکار نسبت به پرداخت دیون، اقدام نماید.

·         لازم به ذکر است که در صورت عدم انجام مورد فوق توسط کارفرما، مسئولیت پیمانکار در قبال دیون خود به جای خویش باقی است.

 

 

ماده دوازه- واگذاری قرارداد:

 

پیمانکار حق واگذاری کل پیمان و یا بخش اعظم آن را به دیگری ندارد، انتخاب مقاطعهکار طبق روال عرف حق طبیعی پیمانکار میباشد.

تبصره1: چنانچه پیمانکار پیمان را به شخص دیگری واگذار کند، کارفرما بدون مراجعه به محاکم قضائی حق فسخ قرارداد را دارد. در این مورد پیمانکار حق هر گونه اعتراض را از خود سلب مینماید.

ماده سیزده- کسورات پرداخت:

 

·         پیمانکار و کارفرما در موقع عقد پیمان از نوسانات بازار مطلع بوده و همچنین از قیمت و دستمزد پرسنل کارگاه اطلاع داشته، لذا بعد از انعقاد قرارداد به هیچ وجه به مبلغ پیمان ضریب افزایش و یا کاهش تعلق نمیگیرد.

·         از هر صورت وضعیت مبلغ 10% بعنوان حسن انجام کار کسر خواهد شد.

·         مبلغ پیش پرداخت متناسب با میزان صورت وضعیت، از مبالغ پرداختی به پیمانکار مستهلک       می گردد .

ماده چهارده- کیفیت کار و مقررات ملی ساختمان:

 

پیمانکار موظف است کلیه مقررات ملی ساختمان را رعایت نماید همچنین مرجع کنترل کیفیت کار نشریه شماره 55 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور «مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی» و مقررات ملی ساختمان میباشد.    در صورتی که کارفرما لازم بداند که برخی از موارد رعایت نگردد مسئولیتی متوجه پیمانکار نخواهد بود.

 

ماده پانزده- نظارت بر اجرا:

 

نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار بر عهدة مهندسین مشاور یا دستگاه نظارتی که از سوی کارفرما اعلام میشود صورت میگیرد. هزینه تست و انجام آزمایشات بر عهده کارفرما می باشد .

 

ماده شانزده- محل اجرای کار:

 

محل اجرای کار واقع در ................................................................ میباشد که به رؤیت پیمانکار رسیده و از موقعیت و وضعیت آن آگاهی کامل دارد.

ماده هفده- اسناد پیمان:

 

این قرارداد شامل ضمائم به شرح ذیل می باشد :

17-1) استعلام بهاء

17-2) کلیه دستورکارهای اولیه و دستورکارهای بعدی که به پیمانکار ابلاغ خواهد شد .

17-3) کلیه صورتجلسات با پیمانکار .

17-4) کلیه مکاتبات که به طور اقتضائی با پیمانکار انجام خواهد شد .

17-5) مشخصات فنی عمومی، خصوصی و نقشه ها .

17-6) شرایط عمومی پیمان .

17-7) بر اساس فصل مشترک با پیمانکاران قبلی اقدام خواهد شد.

ماده هجده- حل اختلاف:

 

در صورت بروز هر گونه اختلاف که رفع آن مورد توافق طرفین و یا مرجع مرضی الطرفین قرار نگرفت موضوع براساس بند ج مادة 53 شرایط عمومی پیمان و تبصره یک ذیل آن به هیات حل اختلاف( به صورت نمایندگانی از دو طرف) به تعاونی مربوطه ارجاع می شود و نظر ایشان برای طرفین لازم الاجراست .

ماده نوزده- موارد فسخ پیمان:

 

19-1) خاتمه دادن به قرارداد توسط کارفرما:

کافرما می تواند در هر زمان رأساً خاتمه قرارداد را با اخطار کتبی یک ماهه به پیمانکار اعلام نماید . پیمانکار در صورت دریافت چنین اخطاری، باید بلادرنگ به خدمات خود خاتمه داده و کوشش های لازم را جهت فسخ تعهدات موجود خود معمول دارد و تنها اعمالی را که برای حفظ و سالم نگه داشتن اجزای اسکلت موضوع قرارداد لازم است انجام دهد . ضمناً کلیه مصالح خام و غیرخام که از طرف کارفرما در کارگاه خود موجود  می باشد را به کارفرما تحویل نماید .

19-2) فسخ قرارداد توسط کارفرما :

-         کارفرما می تواند در صورت وقوع هر یک از موارد زیر قرارداد را فسخ نماید :

الف) ورشکستگی، مصادره اموال یاانحلال پیمانکار .

ب) نقض قرارداد توسط پیمانکار .

ج) تأخیر غیر مجاز پیمانکار در اجرای عملیات موضوع قرارداد و ارائه خدمات طبق برنامه زمانبندی توافق شده .

د) واگذاری قرارداد به صورت کل یا جزء به اشخاص ثالث بدون اطلاع و تأیید کتبی کارفرما .

ه) در صورت وقوع هر یک از موارد فوق کارفرما ابتدا طی اخطار کتبی با ذکر مورد به پیمانکار از وی    می خواهد که ظرف مدت معین شده نقایص و ایرادات مربوطه را برطرف سازد، در صورتیکه بنا به تشخیص کارفرما پیمانکار در ظرف مهلت مقرر نتواند اشکالات و نقایص مذکور را برطرف سازد، کارفرما حق دارد قرارداد را بلادرنگ فسخ نموده و مراتب را کتباً به اطلاع پیمانکار برساند .

و) در صورت وقوع هر یک از موارد فوق کلیه سپرده ها و تضمین حسن انجام کار پیمانکار به نفع کارفرما ضبط خواهد گردید .   

ماده بیست- نشانی طرفین:

 

نشانی طرفین به شرح ذیل این قرارداد است و کلیه مکاتبات به آدرسهای تعیین شده ارسال و ابلاغ شده تلقی میگردد.

نشانی کارفرما : ................................................... .............  تلفن تماس کارفرما:  ..................................................... - تلفکس .................................

نشانی پیمانکار : ................................................................................................................................................................

ماده بیست و یک- ضمانتنامه:

 

پیمانکار موظف است در هنگام عقد قرارداد 5% مبلغ قرارداد معادل ..................................................... ریال ضمانتنامه بعنوان ضمانت اجرای تعهدات به کارفرما تحویل دهد و این ضمانتنامه تا زمان تحویل موقت نزد کارفرما باقی میماند.

 

ماده بیست و دو - تعهدات پیمانکار و سایر شرایط:

 

22-1) پیمانکار متعهد می گردد نقشه های موضوع قرارداد را ابتدا کنترل و پس از حصول اطمینان از اجرائی بودن نقشه ها نسبت به شروع عملیات اقدام نماید .

22-2) پیمانکار متعهد میگردد پس از بررسی نقشه ها نسبت به درخواست مصالح مورد نیاز اجرای کار از کارفرما مطابق برنامه زمانبندی اقدام نماید .

22-3) پیمانکار متعهد میشود تمامی استانداردها، موارد کنترل کیفیت اسکلت بتنی  را به گونه ای که در ضمائم قرارداد قید گردیده مد نظر قرارداده و هرگونه عدول از موارد فوق را به اطلاع کارفرما رسانیده و تقاضای بررسی و تصویب آن را بنماید .

22-4) پیمانکار متعهد میگردد برنامه زمانبندی اجرای اسکلت بتنی  موضوع قرارداد را ابتدائاً به تأیید کارفرما رسانیده و سپس بطور مستمر کنترل نماید و هرگونه تأخیر و یا پیش بینی تأخیرات و علل آن را به اطلاع  کارفرما برساند و در جهت رفع تأخیر، هرگونه اقدام و کوششی را بعمل آورد . چنانچه پیمانکار در انجام وظایف محوله قصور ورزد جبران خسارات ناشی از تأخیرات غیرمجاز بعهده پیمانکار خواهد بود .

22-5) پیمانکار متعهد میگردد گزارشات روزانه/ هفتگی /ماهانه کلیه مراحل اجرای اسکلت بتنی موضوع قرارداد را هر روز/ هفته/ ماه به شکل مورد نظر کارفرما تهیه کرده و بموقع تسلیم کارفرما نماید .

22-6) پیمانکار متعهد می گردد تمام ترتیبات و مقدمات لازم برای انجام آزمایشات کیفی وبازرسی فنی معرفی شده از جانب کارفرما و مطابق استانداردهای مربوطه را با هزینه کارفرما به موقع فراهم نماید . همچنین پیمانکار موظف است که هرگونه عیب و نقص را که توسط کارفرما (بازرس فنی) اعلام می گردد در مدت زمان اعلام شده از طرف کارفرما برطرف سازد .

22-7) پیمانکار باید اطمینان حاصل نماید که اجرای اسکلت مطابق با نقشه ها و استانداردها و مشخصات فنی تحت این قرارداد و تأیید کارفرما باشد . تأییدات و مصوبات کارفرما رافع مسئولیت پیمانکار نسبت به تعهدات وی نبوده و به هر صورت پیمانکار ملزم میگردد  که تعهدات خود را مطابق قرارداد بعمل آورد .

22-8) پیمانکار تعهد می نماید دارای تجربه و دانش فنی لازمو تجهیزات مورد نیاز برای اجرای کامل عملیات موضوع قرارداد می باشد .

22-9) پیمانکار مکلف است که از زمان شروع تا پایان عملیات موضوع قراردادعوامل خود را تحت پوشش بیمه ای کامل با رعایت ماده 38 قانون تأمین اجتماعی قرار دهد .

22-10) پیمانکار موظف است از نیروهای کارآمد و مجرب جهت سرپرستی کارگاه و اکیپ های اجریی استفاده نماید و اگر طبق نظر کارفرما آن فرد صلاحیت مورد نظر را نداشته باشد، نسبت به تعویض نیرو اقدام لازم بعمل آورد و چنانچه هر قسمت از اجرای اسکلت  مطابق نقشه ها و یا دستور کار کارفرما نبوده و مورد تأیید کارفرما نباشد، مسئولیت کلیه خسارات وارده ناشی از این مورد به عهده پیمانکار بوده که در صورت وضعیت آن لحاظ خواهد شد.

22-11) برنامه تفصیلی زمانبندی اجرای اسکلت می بایست ظرف مدت 5 روز پس از ابلاغیه شروع به کار توسط پیمانکار تهیه و جهت تأیید کارفرما ارائه گردد .

22-12) کارفرما حق خواهد داشت هرگاه که لازم بداند تغییراتی را اعم از کمی و یا کیفی در اقلام مندرج در شرح جزئیات عملیات موضوع قرارداد اعمال نماید .

22-13) پیمانکار می بایست امکانات دسترسی مناسب برای کارفرما و دستگاه نظارت را در طول اجرا در موضوع قرارداد فراهم آورد .

22-14) بازرسی و آزمایشات کنترل کیفیت : کارفرما می تواند کارشناس بازرسی فنی را از کارکنان خود و یا یک مؤسسه بازرسی فنی ثالث جهت حضور در بازرسی های فنی و آزمایشات اسکلت بتنی  به پیمانکار معرفی نماید . اما در هر صورت حضور کارشناس بازرس فنی کارفرما و یا مؤسسه بازرسی فنی ثالث به هنگام کنترل و آزمایش عملیات موضوع قرارداد، پیمانکار را از تعهدات و مسئولیت هایی که تحت این قرارداد دارد مبری نمی سازد .

22-15) پس از اتمام عملیات پیمانکار درخواست تحویل قطعی می نماید و کارفرما پس از تأیید ضمن معرفی نماینده یا نمایندگان خود تاریخ تشکیل کمیسیون تحویل را (حداکثر ظرف مدت 10 روز) به پیمانکار ابلاغ می کند . کمیسیون تحویل قطعی متشکل از :

نماینده / نمایندگان پیمانکار می باشد که این کمیسیون پس ازبازدید در صورتیکه عیب و نقصی در کارها وجود داشته باشد، کارفرما مراتب را با ذکر معایب و نقایص و محل آنها به پیمانکار ابلاغ می کند و پیمانکار باید ظرف مدت 15 روز پس از ابلاغ کارفرما شروع به رفع معایب و نواقص کند و آن را طی مدتی که مورد قبول کارفرما است رفع نماید . هرگاه پیمانکار معایب و نواقص کار را برطرف نکند و یا در انجام این تعهد قصور کند یا مسامحه ورزد کارفرما حق دارد آن معایب و نقایص را رأساً به ترتیبی که مقتضی بداند رفع نماید و هزینه آن را به اضافه 15% از محل تضمین پیمانکار که نزد او دارد برداشت نماید .

تبصره 2: تحویل قطعی به معنای تحویل اسکلت  بتنی  مطابق مفاد این قرارداد ، پس از انجام موفقیت آمیز آزمایشات کنترل کیفیت و آزمایشات نهائی توسط کارفرما در حضور کارشناسان فنی کارفرما و بازرس فنی می باشد . همچنین کنترل مسائل اجرایی بر عهده پیمانکار میباشد.

22-16) هرگونه اصلاح و تغییری در مشخصات فنی اسکلت بتنی  موضوع قرارداد ، تجهیزات و نقشه ها که از جانب پیمانکار مطرح می گردد ، باید از قبل به تأیید کارفرما برسد، در غیر اینصورت فاقد اعتبار خواهد بود .

22-17) پیمانکار حق واگذاری هیچ قسمت از عملیات موضوع قرارداد را بدون اجازه کتبی کارفرما به پیمانکاران دوم نخواهد داشت و اجازه کارفرما، پیمانکار رادر قبال مسئولیت ها و تعهدات پیمانکار بری نخواهد نمود و پیمانکار در قبال اعمال، قصور، خطاها و مسامحه های پیمانکاران و یا سازندگان دست دوم خود بهمان اندازه که در قبال اعمال خود در قرارداد قید گردیده مسئول و جوابگو می باشد ، بدیهی است استفاده از این خدمات نباید تأخیری در مدت زمان قرارداد نموده و نباید بار مالی برای کارفرما ایجاد نماید .

این قرارداد مشتمل بر 22ماده و2 تبصره و3نسخه تنظیم و به امضاء طرفین رسیده و همگی دارای اعتبار واحد میباشند و در تاریخ 30/07/89 تنظیم و مبادله گردید./1026/ف

     

       پیمانکار :                                                                                                      کارفرما:

           

نوشته شده توسط مهندس مصطفی گرامی در ساعت 16:40 | لینک  |